ST-läkare

Specialistutbildningskommittéen – SPUK

Vi arbetar med frågor som rör ST-utbildningen för infektionsläkare. Vi ansvarar för målbeskrivningen och checklistorna och revidering av dessa. Andra hjälpmedel för ST-läkare som vi har utarbetat är till exempel rondmallar och förslag på ST-kontrakt. Vi försöker även påverka kursgivare för att tillgodose det behov av kurser som finns.
En gång om året kommer även ST-tentan ut. Denna sammanställs av SPUK, men frågorna skrivs av olika läkare runt om i landet.
Vi arrangerar möten och utbildningar såsom Fallseminariet, Ungt Forum och studierektorsmöten.
Kontakta oss gärna vid frågor!

SPUK består av:

Helena Hetta  Ordförande, specialist och ST-studierektor i Umeå
helena.hetta@infdis.umu.se
Lisa Fohlin – Specialist och ST-studierektor i Östersund
lisa.fohlin@regionjh.se
Lena-Maria Söder – Yngreläkarrepresentant i SILF´s styrelse och ST-läkare i Gävle
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se
Camilla Lorant – Specialist i Uppsala
camilla.lorant@gmail.com
Karolina Prytz - Specialist i Örebro
karolina.liljedahl-prytz@regionorebrolan.se

Staffan Tevell - Specialist och ST-studierektor i Karlstad
staffan.tevell@liv.se
Gustav Torisson – ST-läkare i Malmö 
gustav.torisson@med.lu.se
Malin Ackefors - Specialist och ST-studierektor i Stockholm
malin.ackefors@sll.se

---

Utbildningsansvarig/studierektor vid Sveriges infektionskliniker

---

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. .
Läkare som får sin legitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.Läkare som redan påbörjat sin ST har möjlighet att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med mål-beskrivningar) fram till den 30 april 2022. Det går också att ansöka enligt den nya föreskriften, SOSFS 2015:8, även om man påbörjat sin ST före den 1 maj 2015 (SOSFS 2008:17), För att kunna göra det måste samtliga krav i den nya målbeskrivningen för specialiteten vara uppfyllda.
Det nya regelverket innehåller bland annat skärpta krav för kvalitetsgranskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i målbeskrivningarna.
Utöver "Målbeskrivning för infektionssjukdomar" finns dokumentet "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring". Det sistnämnda är gemensamt för alla specialiteter och beskriver mer ingående tjänstgöring, handledning, dokumentation, forskarutbildning, utlandstjänstgöring samt ansöknings- och godkännandeförfarandet. Specialistutbildningskommittén har utarbetat egna checklistor för vår specialitet och för vissa av våra möjliga sidoutbildningar. Läs dokumenten här nedan.

Målbeskrivning 2008

Målbeskrivning 2015

Gamla ST-skrivningar. Fr.o.m. 2002 i PDF-format
Rondmall efter en veckas arbete med ST-läkare
Förslag till rekommendationer för ST-kontrakt i infektionsmedicin
Föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Kurser för ST-läkare i infektionssjukdomar
Angående presentation av ST-arbeten och etikprövning
SPUK Rekommendation vetenskapligt arbete SOSFS 2015_8